Hydroizolace Ceresit CR 166 32 kg

Dvousložková hydroizolace k utěsnění staveb a stavebních částí proti vodě

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CR166

Hydroizolace Ceresit CR 166 32 kg (obr. 2)
obr. 2
Hydroizolace Ceresit CR 166 32 kg (obr. 3)
obr. 3

Dvousložková, cementová, elastická těsnicí malta k hydroizolaci staveb a stavebních dílců proti vodě. Odolává i vlhkosti z negativní strany podkladu. Vhodná pro hydroizolaci balkonů, teras, mokrých prostor, základového zdiva, bazénu a nádrží na vodu. Pro použití v interiéru a exteriéru. Skladovatelnost 12 měsíců.


Přehled nebezpečných látek: 

Složka B

  • Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
  • Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, může vyvolat alergickou reakci

Složka A
- Portlandský cement

  • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
  • H318 - způsobuje vážné poškození očí, kategorie 1
  • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?