DRSOŇ

Zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd.

DRSOŇ

Značka: Hasoft

Kód(y) zboží: HASDRSON

  • dodávaný v optimální konzistenci pro nanášení
  • aplikuje se nátěrem válečkem nebo štětcem
  • drží výtečně i na nesavém povrchu (umakart, stará dlažba…)
  • vykazuje výbornou přídržnost k betonovému podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě a alkalickému prostředí
  • je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
  • je ředitelný vodou, neobsahuje organická ředidla
  • je nehořlavý
  • spojení písku a polymeru vytvoří hrubý povrch pro zakotvení následné vrstvy
  • signální červená barva pro snadné rozlišení, kde je aplikován

DRSOŇ je adhezní můstek, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky, beton, skleněné tapety, na dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy, na dřevotřísku, OSB desky, umakart, obklady, dlažby apod. Jedná se o zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd. Lze jej použít i samostatně pro zpevnění povrchu a zvýšení jeho hydrofobity.

DRSOŇ je jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, směs plniv a kameniv ve vodní styren-akrylátové disperzi s přídavkem aditiv, neobsahující těžké kovy.

Aplikace

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt! Extrémně savé podklady před použitím přípravku nejdříve natřete produktem STAVLEP zředěným vodou v poměru 1:5. Při aplikaci na OSB desky doporučujeme přebroušení povrchu desek.

Příprava podkladu

DRSOŇ je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací na povrch betonu nijak upravovat. Před aplikací pouze důkladně promíchejte! Doporučuje se promíchávat i v průběhu aplikace. Podle použitého způsobu nanášení nebo účelu použití lze přidat až 10 % vody.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou. Po vytvoření lepivého filmu je kompozice ve vodě zcela nerozpustná a její mechanické odstranění je prakticky neschůdné.

Použití

DRSOŇ se nanáší v jedné vrstvě. Vlastní aplikace kompozice se provádí válečky, případně štětcem, kompozici lze nanášet nástřikem. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je adhezní můstek přetíratelný po 4–6 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

Hasoft DRSOŇ

Zkušební atesty

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Bezpečnost zdraví při práci

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. 

Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření. 

Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie penetrace
Druh výrobku penetraceInformace
Oblast použítí interiér i exteriér
Barva popisná červená
Objemová hmotnost cca 1250 kg/m³
Měrná spotřeba 0,15–0,25 kg/m²
Objem v balení 1 kg, 5 kg
Skladovatelnost 36 měsíců v suchu při +5 °C až +25 °C

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?