Akrylový tmel Ceresit CS 11 bílá 300 ml

K vyplnění spár a prasklin

Akrylový tmel Ceresit CS 11 bílá 300 ml

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: CS11

Elastický akrylátový tmel bílý pro vyplnění spár a prasklin v interiéru i exteriéru. Vysoce kvalitní, odolný, s vysokou přilnavostí, přetíratelný barvami. Použití pouze na místech nepodléhajících pnutí, s minimálními nároky na roztažnost. Nepoužívejte k vyplnění dilatačních spár a v místech trvale zatížených vlhkostí. 


Přehled nebezpečných látek:

-Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
-Disperze akrylátového kopolymeru, minerální plniva
-Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci

  • H331 - toxický při vdechování
  • H311 - toxický při styku s kůží
  • H301 - toxický při požití
  • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci
  • H400 - vysoce toxický pro vodní organismy
  • H410 - vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
  • H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list
Certifikát

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?