Barva na spáry Ceresit Reno Fuge bílá 7 ml

Barva na spáry Ceresit Reno Fuge bílá 7 ml

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: RENOFUGE

Obnovovač spár je ideální pro obnovení vzhledu starých a vybledlých spár obkladů a dlažeb. Použití je možné na stěnách i podlaze, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Umožňuje přesnou a jednoduchou aplikaci. Zasychá již po 60 minutách. Díky vysoké efektivnosti vydrží jedno balení až na 60 m spáry o šířce 2 mm. Dostupný v bílé barvě. Obsah náplně 7 ml. Materiál - nátěr na bázi akrylových pryskyřic. Skladovatelnost 12 měsíců.

Před aplikací obnovovače spár musí být spáry suché, zbavené nečistot, prachu, mastnoty, zbytků čisticích prostředků a dalších nepřídržných částí. V případě potřeby omyjte spáry vodou a nechte vyschnout.


Přehled nebezpečných látek:

-Tenzid
-Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1), může vyvolat alergickou reakci
-Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

  • H226 hořlavá kapalina a páry
  • H301 toxický při požití
  • H311 toxický při styku s kůží
  • H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
  • H317 může vyvolat alergickou kožní reakci
  • H331 toxický při vdechování
  • H336 může způsobit ospalost, nebo závratě
  • H400 vysoce toxický pro vodní organismy
  • H410 vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?