PU pěna Ceresit TS 61 750 ml

Jednosložková trubičková polyuretanová pěna

Značka: Ceresit

Kód(y) zboží: TS61750T

PU pěna Ceresit TS 61 750 ml (obr. 2)
obr. 2
PU pěna Ceresit TS 61 750 ml (obr. 3)
obr. 3
PU pěna Ceresit TS 61 750 ml (obr. 4)
obr. 4

Jednosložková montážní PU pěna vhodná například k osazování okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů, vytváření zvukových clon atp. Vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů, vysoká tepelná a akustická izolace, odolává vlhkosti a stárnutí. Chraňte před UV zářením! Pro interiér i exteriér. Skladovatelnost 12 měsíců. 


Přehled nebezpečných látek:

-Prepolymer polyuretanu s volným 4,4´-metylendifenyldiizokyanátem (MDI)
-Hnací plyn na bázi: dimethylether/isobutan/propan/n-butan směs 

 • H222 - extrémně hořlavý aerosol, kategorie 1
 • H229 - nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H315 - dráždí kůži, kategorie 2
 • H317 - může vyvolat alergickou kožní reakci, kategorie 1
 • H319 - způsobuje vážné podráždění očí, kategorie 2
 • H334 - při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, kategorie 1
 • H335 - může způsobit podráždění dýchacích cest, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
 • H351 - podezření na vyvolání rakoviny, kategorie 2
 • H362 - může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
 • H373 - může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, kategorie 2
 • H413 - může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy – chronicky, kategorie 4


KE STAŽENÍ

Bezpečnostní list

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?