HLUBOŇ

Hloubková nano penetrace

HLUBOŇ

Značka: Hasoft

Kód(y) zboží: HASHLUBON

HLUBOŇ je penetrační nátěr s hloubkovým účinkem na všech savých anorganických materiálech, slouží ke zpevnění podkladu nebo sjednocení jeho savosti. Díky velké hloubkové penetrační schopnosti je ideální na staré i nové omítky, cihelné a pórobetonové zdivo, k ochraně a oživení vzhledu přírodního i umělého kamene. Vhodný je také k penetrování všech betonových povrchů pod nátěry BARVA NA BETON a BÍLÁ BARVA, nebo pod izolační nátěry jako LEPENKA V KÝBLU.

HLUBOŇ je směs vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv. Oproti běžným penetracím se shodným obsahem sušiny má dvojnásobnou penetrační kapacitu (g), tedy dvojnásobnou hmotnost tělíska vzniklého vysušením mikromletého písku s příměsí 2 ml testované penetrace.

Výhody a použití

  • vykazuje mimořádnou penetrační kapacitu
  • vyznačuje se výborným smáčením a vysokým průnikem do podkladu
  • je ředitelný vodou, neobsahuje organická ředidla
  • pro použití u silně savých podkladů jej lze ředit vodou 1:1
  • je trvale odolný vůči vodě a alkalickému prostředí
  • použití venku i uvnitř
  • je nehořlavý
  • je hygienicky i ekologicky zcela nezávadný
  • aplikuje se válečkem nebo štětcem
  • dodávaný v optimální konzistenci pro nanášení

Aplikace

Příprava podkladu

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

Příprava materiálu
HLUBOŇ je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

Použití

Před aplikací hloubkové penetrace HLUBOŇ je žádoucí veškeré nenatírané povrchy důkladně zakrýt. Vlastní aplikace se provádí válečkem, štětcem, případně stříkáním. U mimořádně savých a suchých podkladů je žádoucí výrobek ředit 1:1 vodou a nanášet ve dvou vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4–6 hodinách. Při použití penetrace ke zpevnění podkladu je aplikace dalších hmot možná až po dokonalém zaschnutí penetrace.

Veškeré pomůcky a pracovní náčiní je nutno ihned po ukončení práce opláchnout vodou.

Zkušební atesty

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

Bezpečnost zdraví při práci

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Vlastnosti a varianty

Vlastnost Varianta
Kategorie penetrace
Oblast použítí interiér i exteriér
Podklad pro nasákavé podklady
Barva popisná mléčně bílá
Charakteristika aplikační koncentrace, mimořádná penetrační kapacita
Měrná spotřeba 0,05–0,20 l/m²
Skladovatelnost 36 měsíců v suchu při +5 °C až +25 °C
Objem v balení 1 l, 5 l

Odeslat dotaz k tomuto produktu


Chcete zaslat kopii této zprávy do e-mailu?